Mestská športová organizácia - Štúrovo


Členstvo v MŠO


Členstvo v MŠO je dobrovoľné. Vzniká na základe písomnej prihlášky doručenej do MŠO. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Členom MŠO sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti, reprezentácií MŠO a ktorá súhlasí s vnútornými predpismi MŠO. Dokladom o členstve je členský preukaz. Platnosť členstva (vyplýva z povinnosti člena) je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovej výške a určenej lehote.
Členský príspevok pre riadneho člena je 15,- €/mes
. Príspevky sa platia 12krát ročne (hádzanársky oddiel 20,-€/mes 11 krát ročne), výška členského na 1 kalendárny rok je 180,-€/na jedného člena. Skúšobná doba pre nového člena je 1 mesiac, ten za toto obdobie členský príspevok neplatí.


Bankový účet MŠO:
ČSOB, a. s.,
číslo účtu: IBAN SK66 7500 0000 0040 3015 8835
Správa pre prijímateľa: VS: číslo uvedené na členskom preukaze, meno a priezvisko (povinný údaj)
a mesiac, za ktorý sa hradí príspevok Členský príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného mesiaca.

Právom každého riadneho člena MŠO je:
• zúčastňovať sa tréningov a riadiť sa podľa pokynov trénera
• reprezentovať MŠO na športových podujatiach
• využívať všetky výhody a zľavy uvedené na informačnej nástenke

Povinnosťou každého riadneho člena MŠO je:
• počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných MŠO dodržiavať pokyny trénera
• uhrádzať dané členské príspevky

Členstvo v MŠO zaniká :
• vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z MŠO
• vyškrtnutím pre opakované neplnenie povinností člena
• vylúčením, ak člen opakovane a napriek písomnému upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo pre iné závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v MŠO (napr. porušenie vnútorných predpisov MŠO, činnosť ktorá nie je v súlade s cieľmi a záujmami MŠO, správanie sa v rozpore s etikou a morálkou atď.).