Mestská športová organizácia - Štúrovo


Členstvo v MŠO


Členstvo v MŠO je dobrovoľné. Vzniká na základe písomnej prihlášky doručenej do MŠO alebo online registráciou cez EOS club zone. Členom MŠO sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti, reprezentácií MŠO a ktorá súhlasí s vnútornými predpismi MŠO. Platnosť členstva (vyplýva z povinnosti člena) je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovej výške a určenej lehote.
Členský príspevok pre riadneho člena je 15,- €/mes
. Príspevky sa platia 12krát ročne (hádzanársky oddiel 20,-€/mes 11 krát ročne), výška členského na 1 kalendárny rok je 180,-€/na jedného člena. Skúšobná doba pre nového člena je 1 mesiac, ten za toto obdobie členský príspevok neplatí.

 
 


Bankový účet MŠO:
ČSOB, a. s.,
číslo účtu: IBAN SK66 7500 0000 0040 3015 8835
Správa pre prijímateľa:
VS: 101 futbal, 102 tenis, 103 vzpieranie, 105 box, 106 hádzaná 107 stolný tenis, meno a priezvisko (povinný údaj)
a mesiac, za ktorý sa hradí príspevok
Členský príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného mesiaca.

Právom každého riadneho člena MŠO je:
• zúčastňovať sa tréningov a riadiť sa podľa pokynov trénera
• reprezentovať MŠO na športových podujatiach
• využívať všetky výhody a zľavy uvedené na informačnej nástenke

Povinnosťou každého riadneho člena MŠO je:
• počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných MŠO dodržiavať pokyny trénera
• uhrádzať dané členské príspevky

Členstvo v MŠO zaniká :
• vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z MŠO
• vyškrtnutím pre opakované neplnenie povinností člena
• vylúčením, ak člen opakovane a napriek písomnému upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo pre iné závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v MŠO (napr. porušenie vnútorných predpisov MŠO, činnosť ktorá nie je v súlade s cieľmi a záujmami MŠO, správanie sa v rozpore s etikou a morálkou atď.).