Storočnica športu v Štúrove

Štúrovo a jeho športové organizácie oslavujú v tomto roku sté výročie organizovaného  športu v meste. Presnejšie, mohli by oslavovať, ale COVID-19 sa, žiaľ, okrem zrušených tréningov, zápasov či pretekov postaral aj o zmarenie týchto plánov. Mestská športová organizácia Štúrovo sa na oslavy usilovne pripravovala, márne. Akou-takou náplasťou na smútok je, že si môžeme zaspomínať na webovej stránke organizácie. Pozrime sa teda na prvopočiatky organizovaného športového života mesta!

V prvom rade je potrebné pripomenúť, že odhaľovanie udalostí uplynulých 100 rokov si vyžiadalo nemálo práce, za ktorú patrí veľká vďaka občanovi nášho mesta Tiborovi Tátyimu. Pri oprašovaní starých záznamov o miestnom športe vynaložil obrovské množstvo energie. Veríme, že ním spracovaná a napísaná publikácia čoskoro uzrie svetlo sveta a dostane sa aj k našim čitateľom. Z nej sme čerpali pri našom spätnom pohľade na športové storočie.

Informácie o počiatkoch športového života mesta môžeme vyčítať z mestskej aj športovej kroniky. Na doplnenie obrazu poslúžia aj články z dobovej  tlače a dávne dokumenty z archívu mestskej športovej organizácie a takto môžeme získať ako-tak reálny obraz o starých časoch. Na základe záznamov z mestskej kroniky sa s organizovaním športového života začalo pred niečo vyše sto rokmi. Viaže sa k menu agilného Ignáca Goldmanna, ktorého Parkančania volali len Bandi báči. V rokoch 1917 -1918 fungovali hneď dva mládežnícke spolky: Párkányi Ifjúsági Egyesület (Parkanský mládežnícky spolok) a Egyetértés (Porozumenie), ktoré sa venovali hlavne futbalu. V tých časoch ešte neexistovali prísne pravidlá, vylúčenie hráča počas zápasu bolo neznámym pojmom, po troch rohoch sa kopala jedenástka a zápasy charakterizoval vysoký počet strelených gólov, končili napríklad 36:28. Okrem futbalu obľúbenou športovou disciplínou bolo plávanie, v ktorom si často merali sily na pretekoch. Obyvateľstvo malo rado preťahovanie lanom, beh, aj skoky do diaľky či do výšky.

V roku 1920, presne pred sto rokmi, bol založený Parkanský telocvičný spolok (Párkányi Torna Egylet). Rokmi pribúdali v PTS popri futbalovom oddiele aj iné oddiely a telovýchovné spolky, z nich to boli napríklad Sokol, Makkabi alebo Parkanský tenisový club. Keďže si každý zvolil iné športové odvetvie, navzájom si nekonkurovali. Výdavky, potrebné k činnosti, si zabezpečovali z členských príspevkov a tiež organizovaním dobročinných zábav. Nejeden klub mal vlastnú kapelu, napríklad Sokol mal svoju dychovku. Táto hrala po nedeliach na takzvanom Sokolskom dni, kde bol bohatý kultúrny a športový program, spojený s tanečnou zábavou. Organizovali sa aj bály, alebo večerné posedenia a z takto získaných prostriedkov financovali spolky svoju činnosť. V tých časoch – a možno povedať až po koniec 70-tych rokov – v majstrovských súťažiach figurovali iba amatérski športovci, ktorí trénovali a súťažili iba mimo svojej pracovnej doby. Túžbu po víťazstve a bojovnosť v nich udržiaval iba potlesk a nadšenie divákov.

Diváci na futbalovom zápase v roku 1934

V PTS sa majstrovské futbalové zápasy organizovali a hrali len raz mesačne a nie každý víkend, ako je tomu dnes. Potom, čo PTS postavil svoje prvé športové ihrisko, nastáva nebývalý rozmach najmä futbalu. Možno povedať, že medzivojnové obdobie bolo v živote Parkanského telocvičného spolku vcelku úspešné. Miestne mužstvo futbalistov nakoniec vyhralo II. triedu majstrovstiev južnej oblasti a vybojovalo si postup do I. triedy.

Rok 1938 priniesol do života PTS zásadné zmeny, keďže v dôsledku Prvej viedenskej arbitráže sa Parkan vrátil pod správu Maďarska. Každé futbalové mužstvo z pripojených území zaradili pod Maďarský futbalový zväz, neskôr pod Labdarúgók Felvidéki Alszövetsége (Futbalový zväz Felvidéku). Druhá svetová vojna priniesla mnoho utrpenia a biedy. V takýchto podmienkach udržiavať pri živote šport vôbec nebolo jednoduchou úlohou. Po roku 1940 a najmä s blížiacim sa frontom športový život v meste ustal a kluby postupne zanikli. Doba po skončení II. svetovej vojny prinieslo znova úplne iné politické aj spoločenské zriadenie.

1934 vs 2019

Muselo prísť mierové obdobie po roku 1945, aby sa na športovom poli znova niečo rozbehlo. Podľa záznamov mestskej kroniky sa začalo s oživovaním a organizáciou športového hnutia v Štúrove v septembri 1945. Bol založený Parkan Sportklub. Prvé kroky boli veľmi ťažké, doslova sa znova začínalo od nuly. Napriek tomu futbalisti už v nasledujúcom roku bojovali o účasť v stredoslovenskej divízii, v ktorej hrali okrem iných mužstvá takých miest, ako Levice, Zvolen, Fiľakovo, Lučenec, Rimavská Sobota. Na základe rozhodnutia vlády sa v roku 1948 zmenilo meno mesta na Štúrovo, a tak sa zmenil aj názov športového klubu. Prekrstili ho na Sportklub Štúrovo. V roku 1949 bol založený nový športový spolok – po novom telovýchovná jednota – TJ Lokomotíva Štúrovo, v ktorej sa združili športovci hlavne z radov železničiarov. Pod krídlami TJ Lokomotíva pracovali oddiely volejbalu, gréckorímskeho zápasenia, hádzanej, stolného tenisu, jachtingu, vzpierania, športovej gymnastiky a cyklistiky. V mestskej kronike sa dočítame o viacerých významných úspechoch pretekárov z TJ Lokomotíva až do jej zániku, resp. zlúčení v roku 1971.

Tenisový kolektív z roku 1953
1958 – II. liga v zápasení Štúrovo – Komárno

V 50.-tych rokoch sa pokúsilo zapustiť korene v živote klubov mnoho športových disciplín, viac alebo menej úspešne. Okrem už spomenutých bol medzi nimi napríklad pozemný hokej, ktorý pod vlajkou Lokomotívy nakoniec zožal nevídané úspechy. Klub si najprv vysníval mužskú zostavu, keďže však pánov v dostatočnom počte si myšlienka nezískala, oslovili  ich manželky, ktoré sa hokejky a príležitosti chopili s radosťou. Podarilo sa zložiť ženské družstvo a prihlásili ho do majstrovskej súťaže. V priebehu troch rokov si vybojovali postup do najvyššej súťaže v republike.

1956 – pozemný hokej Štúrovo – Žilina

Päťdesiate roky v živote miestnych futbalistov prinášali kolísavé výsledky. Napríklad na začiatku desaťročia boli rezultáty také zlé, že došlo viackrát k premenovaniu telovýchovnej jednoty. Takto v roku 1953 futbalistov kvôli slabým výkonom prekrstili na TJ Sokol Štúrovo, kvalita sa však nezlepšila a tak v roku 1957 prišla ďalšia zmena názvu – TJ Stavbár Štúrovo, až nakoniec v roku 1959 hralo mužstvo pod hlavičkou TJ Červená hviezda Štúrovo. Posledná zmena názvu umožnila, aby mohli byť do zostavy domáceho mužstva nominovaní aj vojaci, slúžiaci v Štúrove.

Ak hovoríme o príbehu miestneho športu, nemôžeme obísť spartakiády, na ktoré sa domáci športovci svedomito a usilovne pripravovali.

Štúrovo hostilo viaceré európske alebo svetové športové podujatia

1972 – Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme
1983 – World Cup vo vzpieraní

V rokoch 60.-tych nastal najväčší rozvoj v sekcii vodných športov. Na prelome desaťročia, v roku 1965 bol dokončený Dom vodných športov, alebo jednoducho lodenica, za múrmi ktorej sa pomaly vyvinula odlišná, oddelená športová činnosť. Do tej doby v rámci TJ Lokomotíva reprezentovala vodné športy iba vodná turistka, ešte fungoval jachting. Po odovzdaní lodenice bol založený oddiel rýchlostnej kanoistiky. Od roku 1968 funguje oddiel vodného motorizmu, ktorý v roku 1972 organizoval Majstrovstvá Európy.

V histórii organizovaného športu v Štúrove je míľnikom 1. január 1971, keď začala pracovať TJ Juhcelpap Štúrovo, ktorá vznikla zlúčením telovýchovných jednôt Lokomotíva a Stavbár. Kronika telovýchovnej jednoty hodnoverne zachytáva proces dohody, ktorá bola spečatená dňa 18. decembra 1970. Podstatou dohody bolo, že materiálnu aj personálnu pomoc novej TJ bude poskytovať podnik Juhoslovenské celulózky a papierne Štúrovo. Dohoda vstúpila do platnosti 1. januára 1971 a oficiálne znela na dobu dvoch rokov.

Štúrovo hralo s maďarskou futbalovou reprezentáciou v roku 1972

Sedemdesiate roky priniesli aj z hľadiska mesta významné zmeny. V roku 1978 bola dokončená výstavba prvých bazénov termálneho kúpaliska Vadaš, čím mesto postupom času získavalo štatút kúpeľného sídla, ale Vadaš spôsobil aj rozvoj plávania, ako športového odvetvia. Už od čias PTS patrilo plávanie medzi tradičné športy mesta, pravidelne boli usporadúvané preteky v plávaní. Po vybudovaní starého kúpaliska plavci hrali aj zápasy vo vodnom póle. V roku 1993 sa plavecké športy oddelili od TJ Juhcelpap a stali sa súčasťou dodnes fungujúcej TJ Dunaj Štúrovo. Plavecký oddiel zohráva nezastupiteľnú úlohu v organizovaní pravidelných plaveckých výcvikov. Preteky v plávaní „Štúrovské stovky“ sa stali v krátkom čase veľmi úspešnými a majú veľký ohlas nie len v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, plavci chodia do Štúrova veľmi radi. „Štúrovské stovky“ sú jedným z najväčších športových podujatí regiónu, sú to najväčšie preteky, usporiadané v otvorenom bazéne, do ktorých sa môžu zapojiť všetky vekové skupiny – deti, mládež aj dospelí. Pokiaľ hovoríme o histórii športu v Štúrove, nemôžeme obísť ani Kyokushin karate klub, ktorý funguje v meste už 25 rokov.

Hádzaná patrí medzi obľúbené a úspešné športy v Štúrove

Dvadsiate prvé storočie vstúpilo do života štúrovskej TJ s veľkou neistotou. Predošlé postavenie papierní ako mecenáša športu postupne slablo, materiálna hojnosť sa vyčerpala. Popri kríze telovýchovnej jednoty jej prácu hatili aj vážne vnútorné problémy. Zlé hospodárenie vnútri jednoty bolo pravdepodobne hlavnou príčinou toho, že v roku 2006 už bolo ohrozené pokračovanie športového života mesta. Samospráva mesta nakoniec v roku 2007 rozhodla, že veci okolo štúrovského športu prevezme do vlastných rúk a 1. februára 2007 bola založená Mestská športová organizácia.

MŠO Štúrovo zastrešuje športový život v šiestich oddielov

Medzi jej hlavné ciele patrí podpora mladých talentov zabezpečením vhodných tréningových podmienok pre ich ďalší športový rozvoj. Ťažké dedičstvo telovýchovnej jednoty prekonávala MŠO dlhé roky. Postupne rozširovala počet oddielov, ktorých počet dosiahol v súčasnosti šesť (futbal, hádzaná, tenis, stolný tenis, box a vzpieranie). Roky tvrdej práce začali prinášať prvé plody v rokoch 2015 – 2016: rekonštrukcie, dvojjazyčnosť, tábory, modernizácie.

Stolný tenis ožil v meste v roku 2016

Aj rok 2020 bude dôležitým medzníkom v živote štúrovského športu. Veď za svoju 100-ročnú existenciu nezažil, aby bolo nejaké športové podujatie alebo športová činnosť na nariadenie štátu a jednotlivých športových zväzov prerušené alebo dokonca zrušené. Aspoň podľa našich vedomostí je tento rok prvým takýmto rokom v príbehu miestneho športovania. Vojna nie je, ale v súvislosti so športom môžeme hovoriť o vojnovom stave. Dôsledky, ktoré vynútená pauza spôsobí, zatiaľ nevieme ani odhadnúť. V každom prípade veríme, že v našom meste kultúra pohybu napriek ťažkej minulosti prežije, bude ďalej fungovať a rozvíjať sa, a obsažnú minulosť vystrieda ešte obsažnejšia budúcnosť.

Enikő Laky – MŠO Štúrovo

pr-f_