Rekonštrukcie sa zatiaľ odkladajú

Fond na podporu športu vypísal výzvu na podporu športovej infraštruktúry dňa 31. decembra 2020. Do 28. februára 2021 mali záujemcovia o dotáciu poslať žiadosti s projektovou dokumentáciou, rozpočtom, časovým plánom prác, potvrdením o spolufinancovaní, stavebným povolením resp. ohlásením, výberovým konaním a rôznymi potvrdeniami od poisťovní, úradov, katastra alebo banky. Tento termín v čase pandémie bol nesplniteľný. Fond nakoniec termín podania žiadostí posunul na posledný deň v marci. MŠO Štúrovo zareagovalo na výzvu, po určení priorít sa rozhodlo pre rekonštrukciu futbalového areálu. Vypracovaná projektová dokumentácia obsahovala zbúranie betónového mosta, rekonštrukciu prednej časti tribúny a ohlasovacej veže, vybudovanie nového betónového základu a oplotenia okolo ihriska, výmenu zábradlia vedľa tribúny, osadenie nového zábradlia podľa predpisov na tribúne, nové striedačky pre mužstvá, rekonštrukciu ženského WC a šatne trénerov. Dôležitou súčasťou žiadosti bol súhlas mestského zastupiteľstva na spolufinancovanie projektu vo výške 50%. Celková suma projektu bola 121 260 eur. Po zaplatení administratívneho poplatku bola žiadosť  poslaná dňa 29. marca 2021.

Na vyhodnotení, kde bol dodržaný regionálny princíp, v bodovaní krytá športová infraštruktúra získala viac bodov ako vonkajšie športovisko, alebo výstavba nového športoviska bola bodovo výhodnejšia ako rekonštrukcia. Plusové body sa udeľovali pre najmenej rozvinuté okresy – okres Nové Zámky tam nepatril, sumu vyše 14 miliónov eur získalo 49 žiadateľov. Po navýšení sumy Ministerstvom financií o takmer 10 miliónov eur ďalších 55 subjektov získalo financie na svoje športoviská. MŠO Štúrovo patrilo do skupiny 69-tich uchádzačov, ktorým pre nedostatok finančných prostriedkov nebola schválená žiadosť. 33 žiadostí bolo odmietnutých v priebehu formálnej a faktickej kontroly.

Na jar sme poslali svoju žiadosť aj do projektu „Nemzeti Újrakezdés Program I“, ktorý vypísal Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. V podprograme pre šport sme na základe projektovej dokumentácie a predbežného rozpočtu žiadali 4 960 000 forintov na rekonštrukciu miestností Relaxu. Plán obsahoval kompletnú modernizáciu priestorov pre regeneráciu a rehabilitáciu športovcov a na poschodí malej telocvične. Pri vyhodnotení sme sa ocitli opäť v skupine žiadateľov, ktorým pre nedostatok financií nebola udelená dotácia. Poslaných bolo 3223 žiadostí, z toho 1464 bolo úspešných, 76 bolo vyradených pre nesplnenie určitých kritérií. Je to škoda, lebo priestory napriek zlému technickému stavu intenzívne využívame a už máme z iných dotácií a finančných zdrojov zakúpenú saunu s kompletným príslušenstvom a športové náčinie a pomôcky.

Zlý technický, miestami až havarijný stav športovísk a športového prostredia sa budeme snažiť odstrániť čo najrýchlejšie. Existujúcu dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu chceme zrealizovať, na čo intenzívne hľadáme finančné zdroje.   

21.9.2021